Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

ARITHMETICA

aangemerkt worden, dat het Dividendum of Deeltal zoo meenigmaal den Divifor of Deeler bevat, als m het Quotiënt of de Uitkomst Eenheden zyn*

Toe het divideeren van twee getallen moeten de twee volgende Regelen in acht genomen worden.

J. Regel.

Als de Divifor of Dèeler Jlegts in één letter beftaat.

Stelt den Deeler vooraan ter linkerhand , en pn. derfcheidt denzei ven met eene ftreèp van het Dividendum, of het te deelen getal, en vraagt hoe veel maal dezelve in de eerfte Ietter, of, wanneer dezelve kleiner dan de Deeler is, in dê beide eerfte letteren van het Dividendum of Deeltal begreepen is. Plaatst het komende getal, als de eerfte letter van het Quotiënt , achter de ftreep, die ter rechterhand van net Dividendum gemaakt is.

Multipliceert vervolgens den Deeler met deeze eerfte letter des Quotients, en trekt het ProduSt van het getal af, waai m gy divideert, en plaatst de rest daar onder.

Plaatst alsdan de volgende letter van het Dividendam naast de voorige rest, en vraagt wederom,hos veel maal de' Deeler in het resteereDde en bygevoegde letter begreepen is. En gaat verders op deelen zelfden voet voort; wanneer ten laatften het begeerde Quotiënt gevonden zal zyn.

II. R e g e t.

Als de Divifor of Deeler uit meer dan éènletter beftaat.

Stelt den Deeler vóór het Dividendum, en fcheidt dcnzelven daarvan af door eene recht op en neder-

gaan-

Sluiten