Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 /. ART. Betreffend» de Infeliing

duurzaamheid, eenigzins zoude kunnen beantwoorden de liefde van een God, die geduuriglyk byons 'wil zyn en met ons verblyven.

In de uitbreidinge dan dezer Godsdienfligheid, heeft heden volkomenlyk voorzien de uitmuntende Godvrucht van zyne doorluchtigfte Hoogheid , den Bisfchop en Prinfe van Luik , maar boven al die van den Stadhovder van Jefus Chriftus op de Aarde, door de oprechtinge en goedkeuringge van een nieuw Broederfchap, onder den heerlyken Titel der geduurige Aanbiddingc tean het allerhciligfle Sacrament, . ingefteld ten voordeele van alle Gsloovigen die (zig laatende infchryven,) daarvan willen deelachtig zyn. Het is dit Broederfchap, het welk onzen H. Vader Clemens den XIII. van dien Naam, heeft bevestigd, door zyne Bulle van den 4 December 1765. met reden noemende het voorfchreevene Broederfchap ,eene nooit gemeg geprezene Deyotit: hetzelve vereenigende met dat van het Alderheiligfte, opgeregt in de wydvermaarde Collegiaale Kerke van S. Marten tot Luik, en ingelyfd in het Aardsbroederfchap des Alderheiligften Sacrament tot Romen'; en heeft daaraan goedgunftiglyk toegevoegd een groot getal Aflaaten, en uitmuntende voordeden. 'T is dit zelve verheven Broederfchap , het welk niet minder word aangeprezen door zyne Excellentie, den tegenwoordigen Nuntius van Brnsfel, dewel-

insgelyks t'eenemaal ingenomen van Liefde

Sluiten