is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwyzing en gebeden voor de geduurige aanbiddinge van het alderheiligste sacrament des autaars

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Samenfpr. metj. C. ten tyde den Proc. 235

vreugde van in 't midden van ons te zien onzen Koning en onzen God, onzen Verlosfer en onzen Vader; zyne tegenwoordigheid maakt onze vyanden befchaamd, doet onze droefheid verdwijnen en alle onze elenden yergeeten.

'tIs bijzonderlijk in deeze gelegenheid, o mijn Jefus! dat gy naar dc letter volbrengt dc beloften, die gy ons door eenen uwer Propheten hebt gedaan. 2. Cor. 6. dat gy eens zoud wandelen in 't midden van uw Volk; wijl gy in der daad van daag in onze ftraatcn zijt, omringd van eene menigte van Volk, het welk u erkend voor zijnen Koning en voor zijnen God. 't Is waar, mijn Zaligmaaker, dat de gedaanten van Brood en Wijn u onttrekken aan de oogen van ons Lighaam; maar niets is 'er bekwaam om u te onttrekken aan de oogen van ons Geloof: dat Geloof doordringt alles, ontdekt alles, en hoe verborgen gy u houd onder de HH. Gedaantens, ons" Geloof, dat niet kan faalen, erkend u met meerder zekerheid, dan dat gy u opentlyk zoud toonen aan onze oogen, die ons konnen bedriegen: ik erkenne u waaragtiglijk, weezentlijk en zclfftandiglyk tegenwoordig te zyn in dit Myfterie. 0 Myn Goddelijke Jefus! Ik-aanbidde u daar als mijnen Koning, en mijnen God, in dezelve gevoelens van Eerbied en onderdaanigheid, met welke de Engelen en Gelukzaligen u aan-^ bidden in den Hemel.

Koomt