Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENISSEN.

34?

Onder zulke Leermeesters verkreeg cicero ichierlijk eene volkomene kennis van alle de wetten zijnes lands, welke echter Hechts een gedeelte uitmaakte van het geen zijn toeleg vorderde, om, naamlijk, eenmaal een algemeen befchermer te worden van de bezittingen niet alleen, maar zelfs van de vrijheid en het leeven zijner landgenooten. Dit was de zin, dien men toen hechtede aan den naam van Redenaar of Pleitbezorger, wiens lof, naar de opgave van cicero zeiven, beftond in gepastheid , cierlijkheid en rijkdom van rede over alles, wat hem voor mogt komen; — eene kunst, die alle andere vrije kunsten infloot, en nimmer tot zekere volkomenheid, zonder eene behoorlijke kennis van alles, wat 'er groot en loflijk in het heelal was , kon gebragt worden ( i).

Het algemeene vereifchte in eenen Romein, dat hij de wapenen van den Staat moest gedragen hebben, brak den eersten loop zijner letteroefeningen fchierlijk af door eenen veldtogt onder pompejus

stra-

(i) Cic. de Orat, L. I. pasGra.

VI.

SOK

VI u

ICOFDSr.

[. voor C.

6$. [. van R. 687.

Sluiten