is toegevoegd aan uw favorieten.

Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en vrouwen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WILLEM BOREEL.

=55

zoenen. Op den tweeëntwintigden van Hooimaand hadden zy een openbaar gehoor in beide Huizen van het Parlement. De Heer Boreel veerde ook hier het woord. Zo wel de Pairs, als de Leden van het Huis der Gemeenten fcheenen opmerkzaam te luisteren naar zyne voordagen. Met een trein van twintig Koetzen wierden zy na de Ryksvergadering gevoerd.

Geduurende het verblyf der Gezanten in Engeland, wierden door de Engelfchen verfcheiden Nederlandfche fchepen opgebragt, onder voorwendzel dat dezelve met mond- en krygsbehoeften aan de Koningsgezinden ge • zonden wierden. De Gezanten kreegen last om hier over te klaagen. Het Parlement benoemde Gemagtig. den om dit gefchil te vereffenen; doch de geheele byeenkomst liep ten einde met twisten over de taal, welke men zou gebruiken. De Heer Boreel vertoonde dat men zedert lang in het Fransch met den. Koning hadt gehandeld. Doch de woorden Koning en Fransch waren te zeer gehaat om dat voorbeeld te volgen. Men moest het zich dan laaten welgevallen, dat de Gemagtigden van 't Parlement zich van de Engelfche taaie, door bemiddeling van een Nederlandfchen tolk, en dc Gezanten zich van de hunne, met behulp van een Engelfchen tolk, bedienden. Deeze deeden een voorflag , inhoudende, Dat om diergelyke klagten voor te koomen , aan de Nederlanders als onzydigen zou vrydaan, te vaaren op de havens zo wel van den Koning als op die van het Parlement; en dat, ingevalle dit belet wierdt, de Engelfchen dan insgelyks niet zouden mogen vaaren op de havens des Konings van Spanje, vyand van den Staat. Weinig behaagen hadden de Parlementsgezinden in deezerf voorflag, en maakten daarom eene wet, verbiedende alle Scheepvaart en Handel op

's Ko*