Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 36 )

verfoeijen; de anders denkende j in bitteren haat vervolgen, de affchuwelijkfte leeringen, enGodonteerende bedrijven, uit enkele partijzucht, ten

lasten leggen, Komt iemand van hunnen

aanhang tot eene bedaarde overweeging der gefchillen, omtrent de leerftelzels der godsdienstige waarheden: onderzoekt hij oprechtelijk,

of die andersgezinden, aan de hen toegefchreevene dwaalingen en godloosheden, waarlijk fchuldig zijn: — bevindt hij, dat onder hen wel veele gebreeken zijn , aan welken zij, als menfchen zich fchuldig maaken; doch, dat iiet wezenlijke der leere hunner Kerk, zuiver van alle het aangeteigde kwaad is; die Kerk de misdaaden haarer zondige Leden openlijk verfoeit, en, zoo veel in haar is, te keer gaat: — wordt hij eindelijk overtuigd, dat zijn voorig denkbeeld ongegrond; het hem zoo haatelijk afgemaalde leerftelzel, juist dat geene is, het welke aan een onbevooroordeeld gemoed, verzekerende gerustheid geeven kan, en bef luit hij, na God den Vader der lichten zijne genade te nebben afgefmeekt, zijne voorige denkbeelden te verzaaken, die leere te gelooven en met

mond en daaden te belijden: > O dan is zulk

een mensch, voor de oogen van veele verdwaalde ijveraars, terftond een onverdraaglijke

dwaas»

Sluiten