is toegevoegd aan uw favorieten.

Verantwoording van Frans Voorhout, wegens zijnen overgang, uit de gemeenschap der gereformeerden tot die van de roomsch-katholijke kerk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8o )

„ heimhouding. Ik vertrouw, dat gy ze mede „ niet begeert. Ik verlaet my. op uwen yver en „ lust tot onderzoek,, Ik zie met verlangen uw „ fchriftelijk antwoordt te gemoet. „ Ik teekene my met ware hoogachting,

Uwen Vriendt,

1707. Frans Voorhout."

Waer op hy my toezondt een gefchrift, getyteld:

„ Iets over eene Goddelyke Openbaring.

„ Gy erkent eene Goddelyke Openbaring als „ de eenige regel van ons geloof en wandel} „ of met andere woorden: gy erkent de onge. „ noegzaemheidt der reden ter verlichting van „ ons verftandt in zaken van het grootfte aen„ belang, en ter, daerop gegronde, verbetering „ onzer harten. Er is dus volftrekt èene Open„ baring nodig, om dat gebrekkige der reden „ aen te vullen, en in de voor het belang van het menschdom noodzakelyke behoeftens te voorzien. — Op dezen grondt bouw ik „ voort, en ftel tevens de ongenoegzaemheidt „ van de wet der natuer, of het zedelijk be, „ ginzel van goed en kwaedt, wijl die uit de „ reden haren oorfprong ontvangt; en die te F 4 „ ge-