is toegevoegd aan uw favorieten.

Karakter van Frederik den Tweeden, koning van Pruissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en schoolen gedaan heeft» 11$

Koning den 4 Oétober 1774 gegeeven heeft, en waarvan de eerfte woorden zeer fchoon zijn.

„ Waardige Raad, bijzondere lieve, getrouwe! ,j Elk voorftel is mij aangenaam j welk tot bloei „ der Schooien in mijne landen iet kan toebren„ gen; en daarom heb ik ook geen bedenken ge„ vonden, om het uwe toe te Hemmen, en aan ji de .tegenswoordige en toekomende Leeraars van „ het Berlijnsch Gijmnafium, dat aan uwe DireStie „ is toevertrouwd, het karakter van Profesfor, gra* ,, tis te fchenken e; z. v."

w1en hij vergunde, te studeeren?

Toen zijn Heer Vader, Koning Frederik wil» lem de eerfte, zijne landen in Krijgs-kantons verdeelde, en aan elk Regiment zijn diftrikt tot zijne recruteering aanwees, zoo. dat alle jongens, in hetzelve gebooren , op deszelfs lijst van de daar toe behoorende perfoonen , of als geënrolleerden zouden gebragt worden; ontftond daar uit eene foort van onvrijheid van het manlijk geflacht, niet alleen van den boeren- maar ook van den burgerftand. Hij zonderde wel,. in bijzondere fchikkingen, onder anderen.de zoonen van Predikanten, die gefchikt waren tot fhideeren, uit, van de verpligting, om foldaat te worden, maar zag den Officieren door de vingeren, welke zich van groote Predikants - zoonen meester maakten. Dit gefchiedde zelfs in Beriin; zoo als het dan ook geen gering gemompel veroorzaakte, toen één -der groote zoonen van den Predikant ditericH alhier, die Candidaat in de Rechten was, foldaat gemaakt, en alleen op de ernftige voorbede van de H Konin-