is toegevoegd aan je favorieten.

Prysverhandeling over de vraag, voorgesteld door het geneeskundig genootschap [...] Servandis civibus, in hoe verre zou men, by gebrek van de apotheek, uit kelder en keuken de vereischte geneesmiddelen [...] kunnen bekomen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit KELDER en KEUKEN. 179

der uit°eftorte ftof, door prikkelende middelen kan wegneemen. — In verlamming is het gebruik der prikkelende middelen aan minder uitzonderingen onderhevig; wanneer de verlamming niet door drukking of mechanifche oorzaken te weeg gebragt is, welker werking nog aanhoud, moet men aanftonds zo wel algemeene , ais op het verlamde deel byzonder werkende, prikkelende middelen aanwenden: de fterkfte fiimulantia, by voorbeeld de electricïteit, doen hiér het grootfte nut. — In vallende ziekte vinden wy dikwyls , dat de antifpasmodica ftimulantia het .meeste nut doen. — Wanneer wy in zwakke fletfche geftellen , flaauwten , zenuwtrekkingen en opftygingen ontmoeten , kunnen wy dezelve fpoedig door prikkelende middelen wegnemen.

De ftimulantia zyn alle zeer vermogende geneesmiddelen , en vorderen dus de kundige hand eens Geneesheer, om ze wel en op zyn tyd te bezigen. Men wagte zig wel vooral prikkelende dingen te geven, waar wy de pols gezonken en klein vinden, dewyl dit niet zelden uit ontfteking voortkoomt. Overal waar men een neiging tot ontfteking kan vooronderftellen, moet men deze geneesmiddelen vermyden, en in het algemeen dient men in den beginne van alle hevige ziekten en koortfen met het gebruik dezer middelen voorzigtig te zyn. — In alle verftoppingen des onderbuiks zyn de aanzettende middelen nadelig, dewyl zy de M 2 verr