is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijbel-geschiedenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Derde Tijdperk. Jaar 2009—2509. 61

door het geloof, als vernieuwde natuurkrachten, gelijk de Apostel zich uitdrukt (*).

De maaltijd geëindigd zijnde, dondcn de reizigers op, om hunnen weg te vervolgen, gaande naa den kant van Sodom. De gastvrije Abraham ging met hun, om hen uitgeleide te doen. Maar nu wordt zijne gastvrijheid beloond, alzoo de Godlijke perfoon , één dezer gastvrienden, zijn voornemen, om de rechtvaardige draffe over Sodom en de omliggende deden te brengen, aan Abraham bekend maakte, nis aan zijnen vriend, die toch den dienst van God aan zijne kinderen, en volgend nagedacht,

zou aanbevelen. God verklaarde, clan, aan

Abraham , dat hij, als de Richter der wereld, acht zou geven op de zonden van Sodom, en dezelve? naar verdiende, zou ftralfen.

Onderwijl gingen de twee anderen voort, hunnen weg vervolgende, maar alzoo deze Godlijke perfoon daan bleef, om dit aan Abraham mede te deelen, maakte de menschlievende Aardsvader van deze kostelijke oogenblikken gebruik, om, tot behoud van zijne natuurgenoten, eene voorbidding te doen, eene voorbidding, welke, door haare kracht, nadruk , en erndig aanhouden, zoo fprekend het edel hart van den Menfchenvriend tekent, dat ik mij niet kan wederhouden, om ze, uit Moses , letterlijk, over te nemen. Dus badt de Grijsaart: „ Zult gij dan ook den onfchuldigen met den ,, fchuldigen doen omkomen ? Misfchien, zijn er „ vijftig onfchuldigen in de dad, zult gij die ook „ draffen, en de plaats niet fpaaren, om die vijftig

„ 011-

(*) Hebt. XI. 11, 12.