Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pk TAN DE PtJANTASIE

die 'er niet zijn. Theodoricus zng in den kop van eenen visch, die op zijne tafel opgezet wierdt, het hoofd van den, door hem op eene ©nrechtvaerdige wijze ter dood gebragte , simmachus. Eene vrouw wierdt befchuldigd van haaren man vermoord te hebben; zij loochende het; men toonde haar den rok van den vermoorden. Haare verfchrikte verbeelding ftelde haar het beeld van haaren man voor; zij werpt zig aan zijne voeten, en wil hem kusfen; zij zegt den rechteren , dat zij haaren man gezien heeft.

-De vreesachtige zal bij nagt overal zwarte of vuurige.mannen zien; de geheim-kramer ruikt overal geheimen. Eene verllapping en daaruit fpruitendö traage

: -werkloosheid kan in de vezelen van het brein

- zoo goed als in die der fpieren mogelijk zijn. Slappe vezelen zijn niet vermogend tot de behoorlijke beweegingen; zij zijn minst prikkelbaar. Men gevoelt eene traage matheid in het denken,

,eene ongefchiktheid van het brein, welke dik»werf door wijn en prikkelende dingen weder werkzaam gemaakt wordt. Hoe veele zijn eerst op liet gebruiken van wijn of koflij weder tot werkingen der verbeeldingskragt opgewekt geworden? Bij den fterkften graad van deeze verllapping vervalt men in eene gedagtenlooze onverfchilligheid, in een onvermogen tot denken en handelen, gelijk reeds menig een geleerde ondervonden heeft. Es opus heeft met recht de kragten des geests bij eenen gefpannen boog verge»

Sluiten