Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C « )

oordeeld, om ze te befchrijven, even zoo teder en .omzigtig gaat zij te werk in de uitbreiding (le detail) van deeze befchrijvingen. Uit het ftof van narigten, onder dewelke meenigwerf de gefchiedenis van een gewigtig volk begraaven legt, zonderd zij enkel dat geene af, het welk een Volk caraclermaatig leerd kennen; niet dan waarlijk groote daaden, met derzelver drijfveeren, die, gedeeltelijk in de gefteldheid van het land en de meenigte zijner burgeren, gedeeltelijk in deszelfs Staatsbeftuur, deszelfs wetgeeving volgens alle takken der Staatkunde, deszelfs befchaafdheid van zeeden,. Religie, en weetenfchappen, deszelfs naaritigheid in den Landbouw, Handel en Manufachmren leggen. Al het overige is Steen voor haar: De fchrijver van bijzondere Gefchiedenisfen mag het bewaaren, om het verder te gebruiken , en de Criticus, om het in 't vervolg uit te branden,

III. Nu trekt zij deeze hoofddeelen, die reeds met kleinere deelen doorvlogten zijn, naauwer 'er bijeen , brengt ze onder Een oogpunt, verbind Volkeren, die voorheen in geen, of in geen zigtbaar verband ftonB 3 den;

Sluiten