Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOOPHANDEL en COLONIEN i 778. 33

69. Aan den geenen, die hier te Lande een Verwery zal oprichten van zoogenaamd A RABISCH ROOD; eene Pramie van Vyftig Ducaaten, of de

Goude Medaille en Vyfentwintig Ducaaten: >

Men vordert eene Proeve van vyfentwintig pond garen , en vyfentwintig pond catoen , naa de oprichtinge van deezen (Bcenomifcben lak hier te Lande rood geverwd; en wel zoo , dat de Couleur in levendigheid en vastheid gelyk ftaa met het Ara* bifch Rood, en dat het Garen of Catoen, hier dus geverwd, het van buiten ingevoerde in prys niet te

boven gaa. De Berichten met een Mon.

fter inteleveren vóór ultimo September 1783.

70. Aan den geenen,welke eene VISSCHERY aan de hand geeft, door Onderdaanen van deezen Staat te oefenen, om de Slaaven in de West-lndifche Colonien van den Staat, even goedkoop, van zoo goeden Vifch, in genoegzaame hoeveelheid te voorzien, als nu met die op de Bank van Terreneuve gevangen worden , gefchied, en zulks met geftaafde Proeven , geduurende drie agter een volgende Jaaren ten volle bewyft ; eene Pramie van driehonderd Ducaaten en de Goude Medaille. — De Getuigfchriften inteleveren vóór of op den laatften December 1783.

71. Aan den geenen, die in de Colonien van den Staat plant en bereidt, de befte

Cacao, egaal met de Caracquifche;

Tabak, ten minften vyfiigduizend Ponden;

C Ryst

Sluiten