is toegevoegd aan uw favorieten.

Prysvraagen, voorgesteld in de algemeene vergaderingen des oeconomischen taks van de Hollandsche maatschappye der weetenschappen te Haarlem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïoS BEKENDMAAKINGEN. i78r.

„ Daarenboven zal aan de Ouders, Voogden, „ Armbezorgers of Godsbuizen (des begeerende) i „ voor bet aangeeven van e# zoodanig Jongeling ge„ lyke fomme van zes Guldens worden vereerd.

„ Men zal zich in alle plaatfen van deeze Repu„ blycq kunnen aandienen by den Secretaris van het „ Departement des OeconomifchenTaks, indien al„ daar een Departemenc is gevestigd, en anderfints „ aan eenen der naastby geleegene Departementen; „ zullende, wanneer het getal van honderd Jonge s, lingen voltallig is, de overfchietenden voer het vol„ gende Jaar preferabel zyn.

„ Hier mede zal een aanvang genoomen worden 5, naa primo September van dit Jaar 1781.

* »

11 r. In de verfcheidene Sesfien van de ALGEMEENE VEPvGADERINGE van dit Jaar zyn de volgende Pramien toegekend :

Aan Marcellus Offermans te Boesburg,wegens zyn maaken van GEMARMERD en CHITS PAPIER, om dat voldaan heeft aan de Voorwaarden, by de voorgaande Algemeene Vergadering geëifcht. De Zilvere Medaille en zes Ducaaten:

Aan Hendrik Spille te Amfterdam, wegens zyne verbetering aan de WINDMOLENS, de Goude Medaille:

Aan Johannes Louïssen en Zoon te Vlisfingen,

de