is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis der kolonie van Suriname.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KOLONIE van SURINAME. 135

tighcid en grilligheid der Soldaaten: ongelukken meer te duchten dan de dood zelf!

Zo de geringde rampfpoed voor ons eene genoegzaame reden oplevert, om den Hemel eerbiedig om zyne gunfte aan te loopen; hoe veele redenen hebben wy dan niet, om, in de tegenwoordigeomftandigheden, onze ftemmen tot den Allerhoogften te verheffen, en hem vuuriglyk te bidden, dat hy zich toch in zyne barmhartigheid gelieve te verwaardigen, om de rampen , die ons dreigen, van ons af te weeren.

Het is ingevolge van deeze rechtmaatige beweegredenen, dat onze Kerk, bezield met, en aangefpoord door den lofwaardigen yver onzer vergaderinge, en vervuld met de zuiyerfte liefde en dankbaare erkentenisfe jegens onze Souvereinen en Landgenooten, befloo» ten heeft af te kondigen, gelyk zy doet door deezen, dat zy Maandag, den 30 deezer loopende Grasmaand, heeft bepaald tot het vieren van eenen plegtigen Danken Vastendag; ten einde een iegelyk onzer broederen, daarop met een verbryzeld en verflagen hart, doch vervuld met liefde voor den Hoogen God, zyne Goddelyke Majefteit moge aanbidden, den God van Israël ootmoedig fmeekende, dat het hem , die zo menigmaal, door de fchitterendfte wonderwerken zyn volk heeft gered uit de rampfpoeden, die hetzelve fints veele eeuwen, van tyd tot tyd, getroffen hebben, behaagen moge, een gunftig oog te vestigen op deeze Kolonie van Suriname , de Vaderlandsliefde , den moed, en andere krygsdeugden meer, welke by de hoofden, die ons bellieren, en by hen die ons Vaderland befchermen, uitblinken, ftaande te houden, ten einde de lauwer op onze Vestingen moge praaien.

Gy ziet met hoe veel ftandvastigheid en patriottifchen moed wy verfchuldigd zyn ons zeiven, tot verdediging des Vaderlands, op te offeren, en den I 4 Heere