Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HANDELK, ZAK- m REIS-ATLAS. 229,

verfcheidene Fregatten en Gatèjen. De Heetfcbende Godsdiénst is de Luterfchen.

LandproduRcn.

'Er groeit veel Koorn, Raapaaat, Hoppe en Ooft; de Veefokkerijen zijn 'er aanzienlijk ; waar onder Ie Pairden en Zwijnen geen der minden zijn. Men ïieeft 'er Moerijzer, Vuur en ^alkjleenen.

Geleerdheid. en Koophandel,

De Deenen zijn niet ongenegen ^ot het beóeieuen van Kunften

VIJF-ENTWINTIG&TE HOOFDSTUK.

BESCHRIJVING van SWEEDEN/

Dit Koningrijk ligt aan de Oostzee , hebbende Noorwegen ten N. Rusland ten O. De Oostzee ten Z. en Noorwegen weder ten Westen. Zijnde omtrend 12800'Mijlen groot. Men fchat de Inwooneren cp omtrend 3 Millioenen.

Landsgejleldheid, enz»

Het heeft veele Bergen, MeU ren en Moeraslén, derhal.cn geen aauzirn'ijke Landbouw. De Koophandel is 'er door de binnen landfchc Rivieren meer uit gebreidt: ook zijn 'er de Manufactuuren van L'mnen, Wolle, JJ/tr, Koper en' Staal aanracrifihjk. ' '

Regeering cn Godsdienst.

Voorheen was dc Koninglijke magt veel meer beperkt dan he«ui 5 welke door een verdandig Vorst niet misbruikt zal worden: te weer, daar hij die alleen (ot heil der Ingezetenen heeft tfpttafa vetfetijfe'ftl. Dv Krijg''

en Wetenfchappen: hebbende een Hooge Sciiool te Koppenhagen, De„ Koophandel en Manufaétuurcn bloeijen' daar ook redelijk.

Bezittingen.

Aan de NooHzee heef]: men het. Eiland Noorwegen, wier Bi woóneren men op omtrend i Min oen rekend. Dit behoord mede aan Denemarken', zijnde de " voornaamlte Sta . Christiaansburg gehec.cn. De Eilanden Farc

cn IJsland' behooren meele tot.' de Kroon.

raagt te Land beftaat gemeenlijk, uit 40,000 Man ; en die ter Zee uit ï\ Ogrlogl'chepen , zonder de Fregatten en. Brigantijnen te noemen. De Deerfcheude Godsdienst is de Lutberfcbe, welke 'er één Aardsbisfchop en to ge'woone Bisfchoppen heeft.

Verdeeling.

Dit Koningrijk beftaat uit V groote Landen, namelijk Gothland , Swecden , Noo'rdland, Lap. land en Rinland, hebbende elk tayime bijzondere Landfcbappen, en 'i-ze weier hunne bijzóndere Sfden, Dorpen cn Districten'. De Hoofdilad des Rijks ligt ih Syeeden zelve , zijnde tevens des Ronings verblijfpl mLStockhplm. Deze Stad is groot en wéibebouwd, hebbenele een prachtig Slot, fchoone Paleifen, en eene Academie der Wbtenfchappen. Zij is boven cien zo wel door haaren Koophandel als Ff.brijkén aanmerkelijk. Niet ver wanuaai* lii'gen de LuStplaatfen ,Fredriks-r hof, Caretsbergi Utrichsdal eri

SfS Onu

Sluiten