Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toegift.

i i

i

i i 1 1 ( 1 t t

, i i

516 Over den BEHEMOTH;

gehoorzaamheid aan hunne oppasfers, Wier kijvende Mem en zweep het zelve kan doen triller* en beven, hnn fterk geheugen van bewezen Weldaaden, of aangedaane tergingen en beledigingen^ daarvan vindt men veele berichten , welken uit Buffon grootendeels verzameld zijn bij Bomare op dit artikel. En in de Algem. Faderl. Leiteroef^ VII D. No. II. Mengelw. bl. 475. word van een oliefant, die den Hr. Hastings had toebehoord, gemeld, dat die zijnen oppasfer ontlopen was, Jog na omtrent 12 jaaren in de bosfchen zich op. gehouden te hebben ^ bij gelegen beid van eene jagt op wilde oliefanten, zijnen oppasfer herkende, üricfalams, ofte groeten gaf, door zijnen fnuit in le lucht te ftekcn, ook nederknielde, en hem op rijnen fchoft nam — Wij zullen hier alleenlijk het reene de Hr. Sander, p. 89. om ons dier van leeze zijde te vertoonen , in 't korte opgeeft , bijroegen. Dit dier, zegt hij, behoeven de menfchen even zoo weinig, als andere kleinere dieen, te fcbroomen. Want het komt, ten aanz'ieie van het verftand, nader aan ons, het is op ales oplettend, het onderfcheidt alle foorten va» landelingen, het houdt zijnen weldoener in een lankbaar aandenken, het neemt voor lief, dat men iet van zijn vaderland verwijdere, in ketenen en ^nden legge,. het trilt voor de zweep: des win-' :x» kan het met eene door kunst gemaakte' varmte, hoe zeer die ook tegen deszelfs naturel fioge zijrt, zich behelpen: het vernedert zich iet, gelijk een fpeelzuchtige aap tot laagheden,

kinder-

Sluiten