Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o D0M-AL0NZ0 en NUGUEZ.

heeft de mensch mij te verwijten! Wie kan mij hunnent halve zulk eene wreede behandeling aandoen? Mijn God! aan uwe Almacht geve ik mij over; dewijl ik mij in dezen ramp van alles verlaten zie! Hadde ik flechts mijnen getrouwen dienstknecht ter mijner vertroosting bij mij.

Dom - Alonzo, bleef agt dagen, in deze deerniswaardigen ftaat, onzeker, of alles wat hij ondervond, wezenlijk zoo was; levende alleen van brood en water, 't welk hem door eenen onbarmhartige Cipier gebragt wierd, welke altoos wreedaartiglijk weigerde, hem de minde ophelderingen omtrent zijn nootlot te geven.

De Soldaten haaien hem uit zijnen kerker; vervoeren hem in eene zaal, welken hem als een plaats waar de Rechters vergaderdec voorkwam; weldra zag hij, gelijk hij vermoed hadde, zich door dezelven, als ook door ondergefchikte Officieren omringt: 't is bijkans ondoenlik zijne verbaestheid af te fchetzen. Hoe zeer vermeerderde zijne verwondering, toen men hem verhoorde, en hij zich befchuldigd vond, als de Moordenaar

van

Sluiten