is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitgezogte bijbelsche verhaalen, tot een leesboek voor de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIED-VERHALEN gt

ten uiterften zouden verontrusten; dat zijden moed zouden laten zinken, en in de hoogachting en de getrouwheid, waar mede zij hem aankleefden, niet volharden. Hij rekende hun dit wankelen tot geene zware misdaad aan ; maar fprak veel meer van dezelve met liefderijke verfchooning. De overige Discipelen hadden, in 't geheel, niets daar tegen in te brengen. Maar Petrus nam kwalijk, dat ook hij door Jezus voor vreesachtig en wankelmoedig gehouden werd. „ Gij zegt, ((prak hij) dat wij allen, in onze goede meening omtrent u, weifelend gemaakt zullen worden; maar, wat mij betreft, ik verzekere u, dat ik ftandvastig zal blijven , wat 'er ook moge gebeuren; zelfs wanneer ook alle de overigen wankelmoedig worden, en de vlugt nemen." Jezus wilde hem voorzigtigheid leeren, en hem waarfchuwen, daar hij tot hem zeide: „ Gij, Petrus! wilt gij niet wankelen ? En echter zegge ik u, gij zult nog verder gaan, gij zult u zelfs over mij fchamen, gij Zult verloochenen, dat gij mij kent en hoogacht. Ja, het kan niet misfen; reeds vóór den vroegen dageraad zult gij driemaal verloochend hebben, dat gij tot mij behoort." Dan deze woorden verfteik-

ten