Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r$ HET MOEDERLYK VERDRIET.

Liefde ontwaer wïerd. De Vrouwen , voornamelijk het deugdzaamfte gedeelten , hechten eene verbeelding van Grootmoedigheid, aen deze gewaarwording, welke zoo 't fchijnt, • eene harer overheerfchende werkingen behoord te zijn. 't Is hunne Dapperheid ; hun peint d'honneur , hun geliefkoosde voorwerp ; hunne teederheid wascht aen, in evenredigheid hnnner hoogmoed, en de tegenfpoed verluifterd, ten hunnen opzichten, met nieuwe bevalligheden, 't voorwerp dat hun heeft weten te ontroeren.

Henriette had reeds een meenigte van Minnaers, welken haer niet dan Rijkdommen of beuzelachtige voordeden van Rang aenboden, afgeflagen : haer behoorden een' man', welken uit zich zeiven waerdig was bemind te worden, en haere voorkeur te verwerven : zij geloofden deze keuze gevonden te hebben, in eenen jongen Vreemdeling , wiens eigenlijken Naem wij zullen verbergen door dien van Selignan. Frankrijk was zijn Vaderland ; hij fproot uit eene Oude, luiftemjke Famiellie in Provence. De

Zoon

Sluiten