is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis der menschheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Menschheid. VI. BOEK. 79

Al wie niet eenen byzonder geöefenden Geest bezit; wie niet dikwils de gevolgen van het bedrog met ongenoegen ondervonden heeft, die ontflaat zich zeiven; geern van de moeite van onderzoek.

In despotike Staaten is de Burger omtrent de nafpooring der waarheid nog onverfchilliger, dewyl hy zich overreed, dat de Wetgevers en de Priesters ze voor hem gevonden, ofonmiddelyk van de Goden ontvangen hebben; dewyl haar bezit hem weinig aanzien geven, ja dewyl het zelfs voor. hem gevaarlyk konde worden, met onreine handen een Heiligdom aan te tasten, het welk aan te raaken alleen den God-gewyden geoorloofd is. Hy geeft zich derhalven met vermaak aan zyne onkunde over, welke voor zyne aangeboorene traagheid onëindig dierbaarer is, dan alle fchatten van Wetenfchap, naar welke by ons de ontevredensGeleerde, en dikwils met zoo vergeeffche moeite, llreeft.

Wanneer derhalven in zulke Staaten de Wysgeerte éénmaal tot eene zekere volkomenheid geraakt is, dan moét zy natuurlyker wyze, geduurende veele Eeuwen onveranderd blyven, ten. minsten met opzigt tot de woorden en uiterlyke omkleeding. Intusfchen kunnen het wezenlyke en de waare zin der leere heel ligt verlooren gaan. Dit moest ook in de meesten van deeze Ryken door de geheimnis volle en verkeerde wyze van onderwyzen, heel natuurlyk gebeuren.

Stra-