Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( tt )

Innige vrr.:cc!ing van zc>dens brengt meeft al te vvege, of efpe kf>itb.iar.ltre aanwerving van Manichnp en, wanneer dtf 1'quipayie geschieden most> of de • a^erlykhei3 yaö hei Collegie, die de Equ pagie pradieeren zal; wam de linan-ticele toeiland van zommige Collegien is zoodae;dg,dat zy tot het pradiccren van hun- zesde in ,de geordonneerde Equipagien en Aanbouwen niet altyd in Haat z\ n; ten mintien nut in Haat, om voor een tyd te fuppleeren aan de defecten der betaalingen van de refpect'n e Pro\incien; en woar door dan de geordonneerde Werken, ofte Equipagien moeten blyven lfeeken,en de dienit van den Lande in het agtcrwezen geraaken.

/uilen Wy ireeden in dcinnerlyke huyshouding; zyn daar gebreken en misbruiken, hoe lange kunnen die niet verborgen blyven voor het oog van de hooge Regeering? zei* den worden die ontdekt, bevorens zy tot den hcogüen top zyn gerezen; daar van leggen de uitwerkzelen in een der tegensivoordige Admiralitefts Departementen, nog fpre-

kende voor onze oogen. Gingen wy de gefchiede-

niiïe van oudere dagen uirpluyzen, het zoude niet moeyelyk vallen meerdere voorbeelden van onbruiken, misbruiken en relachement re ontdekken. — maar Ons doelwit is, tot algemeene en groote waarheden te geraaken; byzondere feilen komen niet in Ons bellek.

Tot dat einde zullen Wy al wederom maar met eer. enkel woord, hoe zeer de zaak van het grootfle belang is, aanroeren de invordering van de middelen te Water, ende inegaale praclyck, die daar omtrent veel al plaats heefr. — Wy mogen Ons vleyen, dat van Ons niet zal gevergd worden eene optelling van de klagten der Bondgenooten zeedert byna twee hondert jaaren, en de onderfcheiden' middelen *an redres dien aangaande van tyd tot tyd voorgelegen- — maar neemen Wy met opzigte tot dat onderwerp in aanmerking de énorme kollen, weiken, onaf hankelyk van alle conniventien en mindere heffing op zommige fpecien, en die mogelyk in deezen ofte geenen opzigte noodzakelyk zyn geworden, maar niet te min de publique revenuen verminderen: neemen \Y y in aanmerking de énorme kollen, \\ eiken de inzaemeling van de middelen te Water, over zoo e^ne verdeelde beheenng ablorbeerd; 700 ftaan Wy verftomd, dat die Haat van zaken de attentie der Bondgenoten niet met meerder kragt hebbe op zig getrokken , daar zulks onmogelyk in dien ltaat van zaken zoude kunnen worden verhoed.

Wy hebben in het kort bezien, hoe de Collegien op haar zeiven beltaan ; maar hoe ftaan zy tot elkander; hoe liaan zy tot de algemeene Regeering? zyn zv gefchikt om te hebben deel aan het gerieraale Bellier van de zaaken van de Zee ? hebben zv onder elkander eenige algemeen-? deliberatien, die hun tot zoo een generaal bellier zouden kunnen bekwaam maaken? — immers neen. — want Wy kunnen niet als zoodaenig aanmerken de V ergacdering van de Gecommitteerdens uit de refpeótive Collegien, wanneer Zy by Uw Hoog Mog. alhier in den Hage worden geroepen

C x om

Sluiten