is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerryke verhaalen en zamenspraaken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104

DE SPIT S-R ORDEN.

hy my liefde toezwoer; als mede, of ik als cencdwaaze, of wyslyk handelde: dat alles laat ik gerustlyk aan uw oordeel , waarde BiAHito! maanden lang waart gy 'er een ooggetuige van. Maar de hartroerende dank die zyne Moeder den Hemel betuigde; haar onbeperkte vreugde , haare liefkoozingen — O! laat my toe daar niet meer van te zeggen ; de enkele herinnering verfmelt myn hart reeds. Ook vrees ik nog: juist dit bovenmaatige haarer harttreffende verrukking, heeft haar leven wel een paar dagen verkort; in ftede van naar myn wensch, het zelve te verlangen. Hoe het zy! 't is my vergund geweest haar den naam van Moeder te geeven; zy ftierf op den vierden dag, in de armen van my, en van mynen Bruidegom.

De lasterzugt onzer medemenfchen by ondervinding kennende, deed ik Willem den voorllag, om ons geboorteland te verwisfelen voor een ander, dat ons het aangenaamst zou voorkomen; en hy bewilligde 'er gaarne in. Ik verkogt myne vaste goederen; wy doorreisden Duitschland, om eene ftreek optezoeken, die ons, tot een vast verblyf, wel geviel; en deezen vonden wy hier. Den naam , dien dezelve thans draagt, kogten wy niet uit verwaanden hoogmoed; maar enkel en alleen om het naavorfchcn der nieuwsgierigen te ontgaan. Myn

Ge-