Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3* LODEWIJK vanSEELBERG.

„ bet lot van diergelijke zamengeftelde machinen, „ en wel zeer fpoedig, beleeven: bijna alle ver„ eeniging der menfchen , die , zo lang als de „ wereld geftaan heeft, aangegaan zijn, verbin„ tenisfen in maatfehappijen en Staaten, zijn ten „ naasten bij op dezelfde bedoelingen uitgekomen, „ als de uwe; zelfs de fleclnften waren in haaren „ oorfprong wel geenszins aangelegd, om de boos» heitl te doen zegevieren, en het goede te on. ,, derdrukken; dan, zij werden in 't vervolg van f» ciJd door ieder naar zijne hartstogten gevormd, en derhalvcn langzaamerhand dat geene , het „ welk uw genootfehap zeer fchielijk worden zal, „ en wat hetzelve , ( naar den geheelen aan„ leg, die alle kromme wegen open zet, ja zelfs „.aanwijst,) worden moet: het zou tijdverlies „ weezen, u zulks breedvoerig te bewijzen t zoda»» niëe heethoofden moeten door de ondervinding „ verftajidiger, en ontwaar worden, dat het in de „ wereld wezenlijk geheel anders uitziet, clan op „ het papier: alleen daarom kan ik mij volftrekt „ in geen geheime verbintenisfen inlaaten, omdat „ ik volkomen overtuigd ben van de waarheid der „ algemeene ftelling , die men , wel is waar , ,, thans als eene verkeerde opvatting van het ,, volk, als een vooroordeel des gepeupels pleeg te „ befchouwen, dan die echter volkomen gegrond „ is; te weeten: dat goede daaden het licht niet „ behoeven te fchuwea : ik kan bezwaarlijk toe^ fi ftemmen, dat het fomtijds van nut zou kunr.es

Sluiten