Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2S het.leven van

„ heimen Raad rambonet, een millioen liet afncemen. Ik dacht dat'mijn sat.omo zich in het ver„ volg daar mede niet zou laaten vergenoegen. Zijn „ Vauer had hem 66400 Soldaaten nagelaaten; hij ver„ mêerdetde dcrzelver getal, en fcheen lust te hebben, „ om zich van hen bij de eerde gelegenheid te bedie„ nen. Ik bragt hem deswegen onder het oog, dat het „ misfchien niet welvoeglijk zou zijn, zijn boek juist „ in eenen tijd te laaten drukken, waarin men hem „ zou kunnen verwijten, dat hij zelve deszelfs grond„ Hellingen overtrade. Hij gaf mij verlof, de uitgaa„ vc te beletten. Ik ging deswegen naar Holland, om „ hem deezen kleenen dienst te bewijzen; m.aar de „ Boekhandelaar eischte zo veel geld, dat de Koning, „ die eigenlijk in zijn hart 'er niet boos om was, „ dat zijn werk. gedrukt wcrde; het drukken van het „ zelve liever om met wilde hebben, dan zo veel „ gelds te geeven, om te beletten dat het gefchiedne."' De Antimachiavel werd alzo gedrukt.

* *

In het jaar 1738 ging de oude Koning met den Erfprins naar het Loo om den Prins van Orange een bezoek te geeven. Op deeze reize werd fredrik een vrij - metzelaar. Zijn Vader fprak geduurende den maaltijd op eene zeer onbefcheideue wijze over deeze orde; dit ontftak in den Prins, die gaarne tegen den zin zijnes Vaders handelde, juist den lust, om zich ,jn dezelve te laaten aanneemen.

Hij gaf deswegen zijn voorneemen aan den Graave van buckkbürg te kennen. Deeze bezorgde het, dat

Sluiten