is toegevoegd aan uw favorieten.

Werken van het genootschap der beschouwende en werkdaadige wiskunde, onder de spreuk: Mathesis scientiarum genitrix, te Leyden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 83 )

fcerfte belang, maar zelfs onontbeerlijk is j doch voor de laatstgemelden zeer veel van haare •nuttigheid verliest, als welken zij gelooven, dat in die tijd , welke zij aan de Wiskunde toewijden, veel nuttiger kundigheden hadden kunnen opzaamelen

Natuurlijk waapenen wij ons teegens het laatfte gedeelte; dat naamentlijk de Geometrie voot1 die geenen > die zich niet geheel en al aan de beöeffening der overige wiskunftige Weetenfchappen overgeeven, of dezelve tot het voornaame doel hunner ftudien ftellen , maar de Geometrie alleen als nuttig tot de befchaaving en vorming van den geest betrachten, zeer veel van haare waarde verliest, omdat zij van dien tijd, welke zij aan de beöeffening der Wiskunde toewijden, een nuttiger gebruik hadden kunnen maaken.

Om dit gevoelen te weederleggen, zal het vooreerst noodzaakelijk zijn, de gegrondheid en waarachtigheid der woorden van Quincti» lianus, kortelijk aantetoonen, als hij zegt:

In de Meetkunde is een gedeelte, dat vooti> de Jeugd nuttig is; want het verftand word „ 'er door geöeffend, de geest gefcherpt: de „ fnelheid in de bevatting fpruit uit dezelve „ voort, ja, zeivs zij is nuttig, niet als ande-

re kunften, wanneer men ze veritaat, maar F * „ ©okj