is toegevoegd aan uw favorieten.

Poëzy.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U CODRUS,

Waar 's Hemels blikfemvuur, wanneer zyn wraak ontbrand?

Afgryslyk denkbeeld, zwicht!... laat myn gemoed met vreden

Ik wierd reeds lang genoeg door twyfeling bedreden.

Is 'tmooglyk! Leende ik aan zo laffe keuz' gehoor?

Dat edeler befluit voortaan dit misdryf fmoor'!

Laat nooit lafhartigheid de zege op u verwerven,

ö Medon! toon voor 't minst dat gy kunt deugdzaam fterven!

Na een weinig overpeinzing. Maar, welk een hemelsch licht befcraalt myn borst?., wat gloed?. 6 Goden! 'k merk nu klaar wat ik verkiezen moet. 'k Zal voor 't gemeenebest myzelv' ten pffer wyën; Vorst Codrus, Elizinde en 't Vaderland bevryên. Ja, myn befluit ftaat vast. Ik gaa den Dwingland zien.

Hy ziet Pbilaïde naderen. Maar, welk een Voorwerp ?... Goón!

A G T S T E T O O N E E L. medon, philaïde; licas,ff» ie Wachten, ah voor en.

philaïde.

Ik kom u byftand biên. De ftryd, dien gy gevoelt, ontroert elks hart en zinnen. Leer my verliezen, zo gy waarlyk my wilt minnen. Doe 't geen uw pligt u vergt. Gy deed wat hy gebood, Toen gy, niet lang geleên, Athene en my ontvlood.

m e-