Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 31)

houdenheid, om den Heere Jezus moest te doen ziin, met toezeggingen dat naar maa-e dit by hun plaatshadde , zy den Heere Jezus wel vinden zouden, en de genade op hunne werkzaamheden Volger*. Ik ' weet zulken behandeling geen anderen naam te geven, als een omkeeren van de ordre des hei's, (dat meer nadeel doer als veelal werd opgemerkt:) Immers de Apostel Johannes zegd, met zo veel woorden. Hier in is de liefde, nk.t dat wyGodt liefhebkn, maar dat hy ons heeft lie f gehad, en zijnen zoone gezonden heeft tot een verzoeninge van onze zonden, 1 Joh. 4. 10. Welke tegen de waarheid llrijdende behandeling dan ook geen andere gevolgen kan hebben, als dat overtuigde menlchen , veelerlei vruchteloze pogingen aanwenden, om zich overeenkomftig de ontfangen beftieringen te gedragen, en maanden en jaaren in veele verwarringen en duifterheden daar heenen gaan.

Om dit voor min kundigen, zo klaar my mogelijk is, begrijpelijk te maken; zo merke men op, dat'twerk der genade in de H. Schrift onder anderen voorkomt, onder de gelijkenisze van een Huwelijk, waar in een Man zeer nauw met zijne Vrouw vereenigt werd ; daarom komen ook de geloovigen in het Hooglied Salomons voor, onder de naam van zijn Bruid, en gelijk in een Huwelijk wederzijdfche perfonen voorkomen, welke een Huwelijks verbond metmalkandc ren opregten, even zo gaat het in deze Huwelijks

ver-

Sluiten