Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

):( =5 X

door een leger, het welk fteeds op den voet van oorlog onderhouden word, niet gefchikt is, om door Spanje gevolgd te worden, het welk door eene zwakke regering beftuurd word , van inwendige rfterkte o:.cbloot is, en noch in zyne fchatkist, noch in zyne land- of zeemagt genoegzaame middelen heeft, om zig zelve tusichen Frankryk en Engelland te handhaven, en om zig veilig tegen het eerfte tc kunnen verklaren met de verraderiyke hulp van een' geheim' vyand. Dergclyke ftoute ftaatkundige ondernemingen voegen alleen aan mogendheden, die van zig zeiven zeker zyn; zy alleen kunnen zig van den gebaanden weg verwyd'eren, daar zy, als derzelver be ang het vordert, weder op den zelvcn kunnen treden. Deze veinzingen, waar door men het lichaam bloot geeft, zyn alleen aan eenen fchermmeester, die in de konst volleerd is , geoorloofd ; een ander, die naar zyn voorbeeld zig wilde bloot geven, zou aanltonds den doodfteek ontvangen. Zo zyn ook de mogendheden, die zig te zwak gevoelen, aanftonds verloren, zodra zy de gewoone regelen der ftaatkunde verlaten, die zy reeds lange ondervonden hebben, en in welke de ondervinding haar toont, dat de zekerheid beftaat. Voor dat men dc fterken wil navolgen, moet men zig zeiven ft.-rk maken. Om die redenen zien wy, dat Piuisi'ën na /.yne alliantie met Oostenryk zegenpraalt en zig magtiger dan ooit in Duitschland ziet, in plaats dat Spanje na zig met Engelland verbonden te hebben, zig ten prooye ziet van de Franfche wapenen, en tevens van "den verborgen haat van Ens eiland. Men moet bekennen , dat het zig thans in eene der moeilykfte omftandigheden bevind, waarin een onafhanglyke ftaat zig ooit kan bevinden. Van den eenen kant heeft Frankryk deszelfs provinciën veroverd, en dreigt het ganfche noorden te veroveren, met grondbeginzcls en lieden, waarvoor y niets beftand is"; van den anderen kant bedoelt Engelland , zig meester te maken van de bronnen des lands, om het zoo te verzwakken, dat het geheel van deszelfs genade afhangt. Welke party moet het in deze verlegenheid nemen, daar het deze B 5 twee

Sluiten