Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 27 )

len tijde , in 't midden zelfs der hevigfle fmarten en martelingen , tot den God der liefde kan wenden met hartelijke fmeekingen , dat het der opperfte goedheid mooge behaagen , een voor alle gevoel der menschlijkheid gefiooten hart door zegevierende genade om te zetten , of, indien het, om redenen der hoogfte Wijsheid waardig, haar mogt gevallen , aan de natuurlijke boosheid ten zijnen opzigte haarcn vrijen loop te laaten, dat zij de zwaare misdaad niet daadlijk 't huis zoeke , het be. klaagens waardig flagtoffer eener woedende drift en onverzoenlijke vijandfchap tijd geeve tot bekeering, en zich eens naar den rijkdom zij. ner bermhartigheid zijnes ontferme! Zulk een zal het voetfpoor van den grootften menfehenvriend drukken, en met een hartelijk medelij, den over zijne bitterfte vijanden onder de on. draaglijkfte pijnen den Hemelfchen Vader fmeeken, Vader! vergaf het hun, want zij weeten niet wat zij doen, Luc. XXIII: 34. of in navolging van eenen Stephanus zich tot zijnen liefderijken Zaligmaaker wenden met eene hartelijke bede voor zijnen ongelukkigen medemensen, Heere! reken hem deze zonde niet toe, Hand. VII: 60.

§. XX.

Wie is 'er nu, die deze heerlijke voorfchrif-

ten

Sluiten