is toegevoegd aan uw favorieten.

De verdeediger der Hollandsche patriotten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 133 )

fpoor , en ontaart in eene Partyzugt , die tot uiterften gècireeven, aan Land en Volk den zekeren ondergang berokkent

Tis niet noodig, edele en verheeven Zielen ! Evenbeelden van de opperde Volmaaktheid ! die uwen God naarvolgden , in de daarftelbng van het algemeene welzyn ! die het waar geluk uwer Evenmenfchen en Medeburgers bedoelden ! om U naar Hem te wyzen , wiens zaligende Bevelen alleen,den grondflag uwerVaderlandliefde vormden I Gy hebt nimmèr een oogenblik geaarzeld, om , in' de waarneeming van uwen Burgerphgt, de biddende handen en het fmeekende hart tot den Alniagtigen opteheffen ! Gy wilt dat het te vergeersch was te waaken, wanneer de Heere uw Vaderland niet bewaarde, en dat al uw arbeid vrugtlooszou weezen, wanneer hy de Burgerlyke Vryheid niet opbouwde en beveiligde ! — Gy zult gaarne uwe knien buigen voor den Troon van den Koning der Koningen , wiens fchepter de waereld befluurd. en in wiens hand het Lot aller weezens is ! Gy zult de reine begeerte uwer zielen voor zyn aangezigt brengen ; Gy zult pleiten op zyne Beloften ; niet aflaaten voor dat de kafiydende Vader de verbeterende roede uit de hand werpt , en zig andermaal als de zegenende , de vertrooftende, de weldoende Vader vertoont !

'Tis het Vaderland ,het deerlyk gefolterde Vaderland . waar Onrecht en geweld zig ten zetel verhief; waar Plundering en Moord de ganfchlvke verwoefüng dreigen ; waar de wreedaartigfte Overheerfching , het eerlykfte en befte gedeelte der Natie , de Middelen ter zelfverdeediging uit de hand rukte , om het aan de Woede van een omgekogt, aangehitft en bloeddorftig Graauw overteleveren ! 't is het rampzalige Vaderland ,, dat óf den oever van deszelfs verderf gebragt is ,