Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3» )

waare nut van zulk eene Reize kon dan eerst verkregen worden, wanneer zij door een gezelfchap van veelen ondernomen wierd. Het gelukte MicnAëLis dezen zijnen wensch tot den edelen, door fraaje Wetenichappen befchaafden, grooten Staatsminister des Koningsvan Denemarken, den Grave Bernftorf, over te brengen, met dat gevolg, dat de Koning bewilligde in het voordel om eenige Geleerden op zijne kosten na Arabien te doen reizen; en aan MicHAëLis de zorge aanbeval om die Reizigers behoorlijk voor te bereiden. Dus ontfing Michaclis voor zijnen gelukkigen, Houten, voorflag eene Koninglij ke beloning, welke den roem zijnes naams wijd en zijd verbreidde. De bekendwording van het plan der Reize ; de keuze van Reizigers, welke in hunnen kleinen kring de edelfle wetenfchappen vereenigden; hunne rijke uitrusting met alle Letterkundige behoefte; de wijze inrichting van den last, dien men, door den Koning bekrachtigd zijnde, hen ter hand Helde; de uitnodiging aan de vermaardfle Academiën , en Sociëteiten, om, door het opgeven van vragen, in deze onderneming te deelen : Dit alles voerde den naam van Michaclis reeds verre buiten zijn Vaderland. Kort daarna bekroonde hij

den

Sluiten