is toegevoegd aan uw favorieten.

Inwyings-redevoering over den tegenwoordigen voor- of nadeeligen staat van het christendom.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DEN HOOGGELEERDEN HEER

YSBRAND van HAMELSVELD,

TOEN DEZELVE

TOT HOOGLEERAAR IN DE HEILIGE GODGELEERDHEID

AAN

UTRECHTS HOOGE SCHOOLE VERKOZEN WTERD.

\7"erdïenfte, omftuuwd van glans en eer,' Duld dat ik thans voor U de veer Aanvaard, om uwen roem te melden: Ik ftaroog op het heerlijk loon, Op uwe fehitterende kroon, Waarmeê de erkentenis uw' ijver wou vergelden.

Vet-