Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21

HET DISPUUT.

'ispuuten!. ja die zijn van 't alleruiterst nut.

]0)ispuuten!. ja die zijn van 't alleruiterst nut.

Hoe zou een' valfche leer toch anders ftaande blijven?

Indien men niet- geleerd mogt kijven,

Wat zou men in. een boek van honderd vellen fchrijven!..

Zoo 't disputeeren, door de wetten wierd gefchut? Neen, dan raakte alles buiten orden, Wat zou 'er van de pleitzaal worden , Hoe zou 't met de Advokaten gaan ?

't Waar met geleerdheid en de drukkunst dan gedaan.

Ga voort dan, disputeer, en wil het nimmer geeven;

Al koste 't ook uwe eer, ja zelfs uw dierbaar leven.

Florant, hij ftaat bij mij alleenlijk dus bekend, Doch ongetwijfeld was die Jongeling Student; En zoo hij 't niet meer was, zou 'k haast wel durven zwoeren ,' Hij had op 't hooge fchool verkeerd, Alwaar men logiesch kijft en kunstig disputeert, Om daar het echte van die nutte kunst te leeren.

B 3 Flo-

Sluiten