is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de koortsen in't algemeen, dog bezonder over de rotkoorts en roodeloop.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104 Aenmerking over de

en Voedfters, eenen geruimen tyd met de Vogten 'er om, welke die heimelyk bederft voor al eer het zyn verblindende uitwerking doet gevoelen; en dan zelfs in dit oogenblik nog niet altoos door bekende en openbaere toevallen: Want hoe dikwils is het niet gebeurd, dat den kundigüen zig hier in bedrogen heeft; nadcmael het niet zelden zig onder den fchyn van andere Ziektens voordoet, met welke het zig vercenigt, om tot een masker van zyn waer grondbeginfel te verftrekken.

Ziet eens, waerde Moeders ,aen wat onheilen en gevaeren gylicden uw teergeliefde Vrugt niet bloot Helt, door het zelve geheel en al aen Minnen oft Voedfters toe te betrouwen. Daerenboven hoe menige Min en Voedfter is'er niet, welke zig weinig om den welftand van uw Kind bekreunt , wanneer zy maer geen fiaepelooze nagten moet doorbrengen; ten welken einde zy het heimelyk en geduerig llacpmiddelen ingeeft, welke in deze teerdere dagen als waere vergiften moeten befchouwt worden; zonder dan nóg eens tc gedenken aen de verfcheide Kinderen, die ik hier door voor eeuwig heb zien ruften.

Buiten deze ernftigfte, en tefièns allcrnuttigfte vermacning, heb ik de waere Moeders nog het volgende voor te draegen, 't welk mede jaerlyks duizende .Kinderen om hals brengt: Dat is, "dat wyd dc meefte Moeders door een kwaelyk gcplae;fte liefde hunne Kinderen te veel voedfcl laeten oft zelfs toedienen, in die valfche ver-