is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de koortsen in't algemeen, dog bezonder over de rotkoorts en roodeloop.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

250 Aenmerking over de

gemeenlyk aldaer den Roodeloop het allereerft zal zien ontftaen.

Het doet my leet te moeten zeggen, dat de Zinlykheid oft Zuiverheid, voor-al in dees verligte eeuw onder vele onzer nederlandfche Genees- en Heel-heeren al te onagtzaem word waergenómen, de meefte verbeelden hun, als de Genezing maer wel is ingerigt, dat dan het overig als van zelfs gaet. Waer lyk die dus denken, bedriegen zig grovèlyk: Want ik kan deze Heeren op een talryke ondervinding verzekeren, dat, byaldien den noodigcn Oppas, en vooral de Zuiverheid niet in den hoogften graed word waergenómen, geen Geneeswyze, hoewel die mag beftiertworden, oit gelukkig kan wezen. En zeker, my geheugt nog te levendig, hoe ik in menig geval geroepen ben, daer de Lyders als van ure tot ure verergerden, en egter geen ander Middels, om dat de Geneeswyze meefterlyk wierd beftiert, kon aenraeden, dan den noodigen Oppas, en vooral de Zuiverheid, die beide fchandelyk wierden verwaerlooft, op het nadruklykfte aen te beveelen, met dat gevolg, dat de hevigheid der ziekte fpoedig verminderde, en de Lyders eerlang hun vorige gezondheid verkregen.

Om dat ik nu over 't algemeen de Zuiverheid zoo zeer beminde, en zoo gelukkig was in 'tgenezen des Roodeloop, waeren veel Genees- en Heel-heeren in die vafte verbeelding, dat zulks niet anders van daen kwam, dan omdat my het