is toegevoegd aan uw favorieten.

Reizen door Palestina in eenige aangenaame brieven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5S

TWEEDE BRIEF.

andere natiën den Godsdienst te houden. Het H. Graf is in de bezitting der Roomsehgezinden of Latynfche Chriftenen, van welken altoos tien of twaalf onder een opperhoofd hun verblyf in de Kerk houden, en doen ieder dag ter eere van die onderfcheiden heiligdommen eenen hoogftaatelyken omdragt met Waskaarfen, Crucifixen, enz., zingende elk van hen een lied in 't Latyn op elke plaats pasfende (*), Hunne hoogtyd begint goede Vrydagsavond, genaamd tioxtsnebrofa, dat is donkere nagt. Zo dra de fchemering aankwam, (zegt onze reiziger,) wierden alle de Monnikenen Pelgrims in de Verfchyningskapel (zynde eene kleine bidplaats aan de noordzyde van 't H. Graf,; by een vergaderd, om eene Procesfie rondom door de Kerk te doen. Maar eer zy 'er uitgingen deed een van de Monniken in die Kapel eene Predikatie in 't Italiaansch. Hy begon zyne redevoering: in quejla notte tenebrefa, enz. en op 't hooren van deze woorden wierden de kaarfen met 'er haast uit-gedaan, om alzo te levendiger indruk van de tydsgelegenheid te geven, en dus waren wy by dien Prediker omtrent een half uur in 't donker. Na de predikatie gaf men aan ieder eene brandende waskaars in de hand, Crucicifixen, benevens andere noodwendigheden rot de Procesfie, wierden in

or-

(*) Men vindt alle deze liederen in de Reize van j. kootwyk in 't latyn uitgegeven in 't 4de Hoefdftuk van 't 2de hek.