Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s'Gravenhace Ij

zeer opgezet was, dan hiertoe was geen mooglykheid, door het geftadig woelen raakte de laadband los, en niet tegenftaande hy zeer veel bloed verloren had, bleef de pols hard. Met veel moeite gaf men hem prikkelende darmin* fpuitingen, en men bragt het zo ver, dat hy eene dr. fcatnmom'um inkreeg. Dienzelven avond wierd hy weder adergelaten, en 's nagt gebeurde hetzelve ongeluk, dat de laadband losfprong, waardoor wederom een zeer zwaar verlies aan bloed ontftond. Hy fcheen door deze herhaalde ontladingen bedaarder te worden, en op den 4den dag was hy volkomen by zyn kennis.

De ziekte bedaarde langzaam en hy herftelde volkomen. 'Er is by my geen twyfFel over of de eerfte oorzaak dezer beroerte moet in een al te groote ophoping van voedzel, en hier door veroorzaakte drukking op de onderbuiksvaten, waar door het bloed belet wierd naar beneden te vloeijen, en dus in de borftholte en het hoofd opgehoopt wierd, gezogt morden. Dan, zoude het raadzaam geweeffc zvn, hier, ter wegneming der oorzaak, een braakmiddel toe te dienen ? Immers zoude tfer door eene nog grootere ophoping van bloed in 't hoofd veroorzaakt zyn. Door de aderlating in tegendeel wierd de onmiddelyke drukking in het hoofd weggenomen , terwyl men door clyfteeren den onderbuik zuiverende, gelegendheid gaf, dat de ftoffen zich naar beneden konden begeven.

In dit geval hebben zekerlyk de verbafende ontladingen van blced, welke geen redelyk geneesheer zoude hebLen durven aftappen, dezen

Sluiten