Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tier Godlijke Openbaaringen» ïp

baaring bij het ganfche rnenfchengeflacht — „ De opvoeding is de Openbaaring, die aan een* „ enkel'mensch gegeeven wordt; en de Openbaa„ ring is de opvoeding, die aan het menfehen„ gedacht te beurt gevallen is, en nog te beurt

„ valt. De opvoeding geeft den mensch

„ niets , 't welk hij ook niet van zich zeiven „ hebben konde: zij geeft hem,'tgene; hij van „ zich zclven hebben kon, flechts fpoediger en }, gemaklijker. Even zo geeft ook dc Openbaa„ ring het rnenfchengeflacht niets, waarop de „ menfchelijke reden , aan zich zelve overge-

laaten, ook niet komen zou, maarzij gaf en „ geeft aan hetzelve het belangfijkfté van dit al„ les flechts vroeger." De gedachte, om de Openbaaring met de opvoeding te vergelijken, is fraai, maar niet nieuw. Zij is reeds al door den Apostel p au lus voorgedraagen, gelijk wij in het vervolg nader zien zullen. Dan het is maar half waar, 'tgene lessing verder fchrijft: „ De opvoeding geeft den mensch niets, „ 'twelk hij ook niet van zich zei ven hebben „ konde enz." De mensch, zonder opvoeding', geheel alleen aan zich zeiven overgelaaten, heeft in de daad niet veel meer dan eene gefchiktheid en e.enen zekeren aanleg ter kenniskrijging aan het waare en ter beoefening' van het goede. Men laate een kind, van alle menschlijk gczelfchap B 2 ver-

Sluiten