Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3- Over den Trapswijzen Voortgang

ders, dan voor een fabelbericht gehouden heeft.

Het woord wereld moer verftaan worden volgens het ipraakgebruik der gewijde fchrijvers, en tevens ook dient men, daar het voorkomt, den zamenhang in oogenfchouw teneemen. En zomerkc hier de beroemde Hofraad MicHAëLïs in ;'e achtiende aanmerking' over den Brief aan de kolossers te regt aan, dat men de fpreekmanier van paulus, 0/ het fchepfel, dat onder den Hemelis, zo verftaan moete, als de Hebreeuwen dezelve verftonden , die 'flechts het hun bekende land, of den ganfehen Horizont, welken zij kenden, daar onder verftaan hebben; en bij welken reeds de babijloniers van het einde des Ple* wels kwamen , naardien al aan genen kant van b4bel het onbekende land begon. Volgens deeze aanmerking verftaat Hij door onder den Hemel het den Jooden toenmaals bekende land, naamlijk hetRoomfche enParthifcherijk,nevens arabi ë, in welke landen zij toen ten tijde verftrooid waaren , en hunnen koophandel drecven. Men heeft dierhalve geene redenen, om tegen het duidlijk verhaal der Kerkhiftorie te gelooven, dat terftond in de eerfte ecuwen van het nieuw geveftio-d Kristendom het Evangelie der menfchenverloffing' in alle deelen der wereld, die maar onder den Hemel lagen, gepredikt geworden zij. Het is ge^ noeg, wanneer men flechts bewijzen kan, dat hen

zek

Sluiten