Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanhangfsh 351

werken niet meer gefchieden, zo duidlijk eri in 't oog loopend zij, dat men hetzelve met zekerheid ten grondflage der overige bewijzen leggen zoude kunnen. Even zo geloof ik ook, .dar, de voorzeggingen van het Oude Testament niet meer zo oogenfchijnlijk en overtuigend voor ons zijn, als zij eertijds voor de Jooden waaren, wijl wij ze niet genoegzaam verdaan. De meeste uitleggers vonden daarin zo veel, ten minftcn veel meer, dan kristus cn zijne Apostels daarin gevonden hebben, en even daardoor gaven zij den nadenkenden aanleiding, om te gelooven, dat het met de voorzeggingen allenthalve weinig te beduiden hadde. — Wanneer wij dierhalve thands ongeloovigen van de waarheid des Kristlijken Godsdienstes overtuigen willen, moeten wij juist de omgekeerde orde volgen. Wij moeten hun de voortreflijkheid der leer en de beloften van het Kristendom, en den invloed daar van op de menschlijke Gelukzaligheid in het helderfte licht vooritellen, en het dan aan hun eigen geweeten overlaaten, om te beoordeelen, wat men van sulken Godsdienst, die zeker zijns gelijken niet heeft, denke moeten. De Gefchiedverhaalen nopens de wonderen kunnen alsdan gemaklijk ver • deedigd worden, indien men het doelmaatige van dezelven aanwijst en betoogt. Zij kunnen dan zelfs

van

Sluiten