Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVII.

BEüWi

534 Beknepte Letterkundige Gefchiedenis

lofte van het eeuwige leeven, de belofte van den Heiligen Geest, de bevestiging van Gods wil, den dood van kristus, het geloof, den vrijen wil, en de rechtvaardiging. In de zevende afdeeling wordt gehandeld over het Priesterlijk ambt van kristus. In de achtfte over het Koninglijk ambt van kristus. En in de negende over de Kerk van kristus. üe meeste afdeelingen zijn in onderfcheiden Hoofdrukken , waarvan elk zijnen tijtel heeft, gefplist; doch deeze tijtels hier over te fchrijven, acht ik onKQodig, wijl toch uit het gene ik opgegeeven heb, 't beloop van dit werk genoegzaam kan worden opgemaakt. Wanneer men de moeite wil neemen, om deeze verdeeling bij die van de vroeger uitgaven na te zien en te vergelijken, zaj men een groot onderfcheid befpeuren. — De wijze van voordragt in deezen Katechismus is yerftaanbaar en onfchoolmaatig. Er blinkt een fchrander oordcel in door. En men moet er van zeggen, dat de Schrijvers er bij uitftek op afgericht zijn, om lieden, die zeiven denken, maar nog weinig vaste Godsdienstkunde opgedaan hebben , tot hunne gevoelens over te trekken, en hun een rad voor de oogen te draaijen. Zij weeten hunne leer met wel uitgezochte Schrifttekften derwijze te beglimpen, en in zulk een licht voorteflellen , dat het verfchil tusfehen hen en de Proteftanten ten hunnen voordeele beflecht, en de waarheid aan hunne zijde

fchijnt

Sluiten