Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Syflemmfche Godgeleerdheid. 235

fchijnt te zijn (*). Scharp in zijne

Godgeleerde Hiflorifche Verhandeling (f), ] van de loosheid der Sociniaanen in hunne Schriften fpreekendc, zegt zeer wel. „ De ligtgeloovige was te vreede , de onöpmerkzaame verfchalkt , en de eenvoudige verleid. Zij fpraken naar hun Sijflenoa; alles hangt van de verklaaring af, en men moest in de arglistige verfchanzingcn van den Rakowfchen Katechismus bedrceven zijn , cm onder al den

fchoo-

(*) Bij voorbeeld in de III afd. wordt in de negentwintiglle vraag , volgens de oude Latijnfche uitgave, gevraagd; Qjia ratione proias Ft. Hum Dei Deum nuncupari ? En hierop wordt geandwoord, ld probatur ex verbis ipfiui filii Dei joartN. X: 35 Ubiinquit; Si cos Deos appcllavit, ad quos Sermo Dei fatlus ejl, ct non potefi folvi Script ura. Ojiem pater Sanffificavit, Sr* mifit in mundum , vos dicitis , quia blasphemas , quia dixi, Filius Dei Sum.' Nis verbis christuj Dominus clarisfime ofiendit, stomen Dei in S. S, etiam iis appropriari , qui uno illo Deo multi inferiores funt. Acpraeterca , quod nullam aliam cb causfam fc ipfum filium Dei, adeoque etian. Deum appellarit, quam quod el patrc Sa-iclifieatui & in mundum misfus fit. Quod cum ihanifefie a faire discernit, atque eum alia rationeDcum efe , quatr. patrem teftatur. Qjioniam Pater hac ratione neqiu SanSifieari, neque in mundum mitti potefi. Hoi ligtlijk kunnen wankelmoedige Kristenen , dii weinig met de waarheden van het Evangelie bekeni zijn, en nog geene bondige bewijzen voor d< Godheid van jesus hebben opgegaderd, doo zulk eene redeneerwijze van het regte fpoor wor den afgelokt! In de uitgave van 1680 wordt di andwoord met geheel anderewoorden, cn uitvoe riger, doch, buiten dat, op dezelfde wijze voor gedraagen. Ct) Bl. 07.

XVH. uuw,

i

\\ t

Sluiten