Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN.

den hals kunne haaien, die berispende vermaanïn* ge: fchoenmaaker houd u by uwe leest.

Het is zoo, ik Jchryv zelfs by uitbreidhigeover de Melaatsheid; en deeze behoordt eigenlyk tot ie geneeskunde ; ook fchreev een niet onvermaard Geneesheer, in zynejeucht echter, niet zeergunftig, over de kundigheid der Godgeleerden in dit ftuk.

Doch, wanneer men gadeflaat , dat ik vooral handele over de Melaatsheid der Jooden, zoo ah dezelve in de Heilige bladen voorkoomt —— dat emir end dezelve eene byzondere Goddelyke Wet gegeven, en naauwkeurig befchreven zy —«- dat daar in, een hoogerdoel, althans eene leering, welke eene regelrechte betrekkinge heeft op den Godsdienst, zelf dien der Christenen , eenpaarig erkend worde, dan zal men moeten tocjlemmen, dat onderzoekende Godgeleerden, er iet van weten kunnen, waarop de meeste Geneesheeren niet letten, 't geen zy, als buiten hun bepaald doel zynde, niet naauwgezet in 't oog houden; dan zal men metten belyden, dat het my betaamde op dit onderwerp myne overdenkingen te vestigen.

En, wat deeze kwaaie in het gemeen betreft; de wichtige ondcrwyzingen van ecnen beroemden Hoogleeraar in de Geneeskunde,en eenige boeken, door Dcnzclvcn my gunftig toegezonden, hebben •mvin ftaat gefield, om U, het geen ik daar van fchryv, te doen lezen.

Noch moet ik melden, dat de verdediging van. verfcheide Bybelplaatfen, tegen de aanvallen en iefpottingen van hen, dien men doorgaans ,fchoon zeer verkeerd, vrygeesten noemt, door my , met voorbygaan van 't geen door Mannen van den eerft en ram, omtrend dezelve is aangetekend ,opzettelyk zoo gedaan zy, als ik meen dat dezelve eigen-

Sluiten