is toegevoegd aan uw favorieten.

Mengelschriften zynde vrye gedachten over verschillende onderwerpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER OUDE ISRAëLITEN. 22?

zynde Godsdienftige inftellingen, niet uit de burgerlyke , maar uit de fchaduwachtige en dienstplechtige wet voortvloejende.

Maar ook in den geestelyken zin, kan het niet waar zyn, dat de melaatsheid, den vloek der zonde in onderfcheidinge van de ftrafle, zoude aanwyzen; en ook niet, dat de reiniging van die plaage ons zoude fchilderen, de wegneeminge van dien vloek, op eene betoónde erkentenisfe van de rechtvaardigheid des Goddelyken oordeels, in de rechtvaardiginge door Jefus bloed, en de heiligmaakinge door 's Heeren geest. Want wat het eerfte betreft.

Het is zeker, dat aan byzondere misdaaden op welke eene zichtbaare ftraf gedreigd was, fchuldig ftaande Israëliten , ook, in zoo verre onder den vloek der zonden waren, als die vloek van de fchuld onaffeheidbaar is; doch dit deed de melaatsheid niet, dit veroorzaakte de zonde zelve van welke de melaatsheid niet de vloek , maar de ftraf was.

Ook rust de vloek der- zonden op alle menfchen zonder onderfcheid na Adams val; ja, die ligt op elke zonde van eiken menfche; daar integendeel de melaatsheid geenzints allen den Israëliten trof, noch op alle zonden zonder onderfcheid hun werd toegezonden ; maar integendeel eene zichtbaare ftraf was, wanneer zy zich aan by uitffek groote zonden tegen den Levitifchen Godsdienst, of gelyk men anders wil, aan afgodendienst hadden fchuldig gemaakt.

Ook kan.die..Kwaal den vloek der zonde niet hebP 2. ben