Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3i2 R E T Z E

IV. Indien iemand, na onzen dienst neergelegd te hebben, naar een' anderen Staat win Europa begeert te vertrekken , zal oiize Kamer tot de buitenlandfche zaken hem zonder verhindering de noodige vrybrieven uitreiken, na hein te hebben doen beloven, dat hy, wanneer de toeitahd van zaken zulks v'ereiTchcn roogt, Cgelyk alle de Edellieden, welke buiten ons Ryk verreisd zyn O z° dra de noodige afkondiging daar van gefcbicd is, in zyn Vaderland te rug zal keeren. In dit geval zal ieder gehouden zyn onzen wil met alles mogelyke vaardigheid naar te komen , op ftraffe dac anders zyne goederen in bewaarderhand zuilen worden gefield.

V. De Ruflifche Edellieden , die in dienst van andere Europifche Mogendheden geftaan hebben , kunnen, in hun Vaderland te rug gekeerd zynde, in onzen dienst treden, en zullen naar hunne begeerte en bekwaamheden , wanneer 'er plaatfen open vallen , worden gebruikt; namelyk zulken, die in den dienst van gekroonde Hoofden geweest zyn , in den zelfden rang, -dien zy met open brieven zullen kunnen toonen gehad te hebben , en die in den dienst van andere Mogendheden hebben geftaan, eenen graad lager, gelyk zulks reeds is vastgefteld geweest by eene vorige verordening, die ook tor op dezen tyd is agtervelgd.

VI. Nadien nu, uit kracht van deze onze genadigfte verordening, geen Edelman in 't vervolg meêr zal gehouden zyn tegen zynen dank te dienen, zo zal hy ook door geene van onze Kamers mogen gebruikt worden in eenige zaak betreklyk tét de Landgoederen

Sluiten