is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Rusland naar Siberië [...] op bevel des konings van Frankryk gedaan.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

no R E I Z E

onder de Chinezen , en zyn zo wel tot den fcryg afgeregt , dat de Keizers van China den oo log voornamelyk met die volken voeren (8). Wanneer ook de laatfte Kan in Siberië , werwaards hy zyne wykplaats had genomen, geitorven was, hield de Keizer van China niet af, denzelven met zo veel aandrang weder op te eis-v fchen , dat de RulTen , na vry wat zwarigheid gemaakt te hebben , genoodzaakt waren het lyk van dien Vorft tot op de grenzen van 't Chineefche Ryk te brengen ; gevende de Chinezen voor , zich op dien voet van de waarheid van 't overlyden van dien Kan , voor wïen zy nog altoos bcdugt waren, te kunnen verzekeren.

De RufTifche volken, welke de Zuider-ftreken van Siberië bewonen , zyn wel tot onderwerping gebragt, doch niet zodanig, of men heeft 'er geduurig nieuwen opfhnd van te vrezen. Ik heb gelegenheid gehad , om my hier omtrent van de waarheid te verzekeren, dewyl ik in myne terug reis van Tobolsk naar Petersburg myir weg door deze geweften heb genomen.

Uit deze befchryving van den inwendigen Haat des Ryks , kan men zonder moeite opmaken , hoe noodzaaklyk het voor de Kroon zy, altoos een groote menigte krygs-volk op de been

te

(8) Deze Volleen behoort men wel te ónderfcheiden van de Chinezen , op welker krygsbenden , naar de getuigenis van verfcheiden Schryvers , weinig valt te roemen.