is toegevoegd aan uw favorieten.

De geëxtendeerde notulen, behelzende de decreeten van de vergadering der provisioneele representanten van het volk van Holland. Beginnende met den tweeden maart MDCCXCV.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

244

VERGADERING VAN

Rapport om. trent dan Ritmeester van Oyen.

dezelve voorts aan te zeggen, dat in het vervolg door hem als Commandant van den Haag , geene ftraffen zullen mogen worden uitgeoeffend , dan met voorkennis van het Committé Militair: latende de Vergadering voor het overige, de behandeling dezer geheele zaak over aan het Committé Militair, om daar mede te handelen als ce rade.

V

v oorts heeft het zelve Committé rapport gedaan wegens de zaak van den Ritmeester van Oyen, luidende al» volgt.

H et Committé Militair &e.

Nagegaan hebbende de Stukken relatif den Ritmeester Commandant van Oyen , in het Regiment Hollandfche Gardes te Paard, en vergeleeken hebbende het Declaratoir van gemelde van Oyen, met de Verklaaring van Michel Jubin, Corporaal, en Jean Poutard, Volontair, beide in dienst der Franfche Republicq, en de Wagt gehad hebbende bij de Loosduinfche Brug, op den dag dat de rulle tusfchen eenige Zwitzers en Ruiters plaats had;

Moet rapporteeren:

Dat het bijna zeker is dat er tusfchen gemelde van Oyen , en de Wagt hebbende Franfche Volontairen, eenige woordenwisfeling plaats heeft gehad, doch dat zo verre het aan het Committé is gebleken, niets laifivs'tegen de Franfche Soldaten met opzet is gezegd, maar in drift om dat er Vuur op de Hollandfche was gegeven; en dns zoude bet Committé van oordeel zijn, dat daar het blijkt uit de dispofitie van gemelde Franfche Volontiiren, dat niettemin gemelde Ritmeester eene onbehoorlijke terme tegen den Schildwagt gebezigd heeft, aan gemelde Ritmeester zoude kunnen worden opgelegd door deze Vergadering , om geduurende den tijd van vier weeken Arrest in de geweldige Provoost ten zijnen kosten te moeten honden ; dat verder het Committé zich hier omtrent aan de wijsheid van deze Vergadering refereert, tevens in confideratie gevende of er van dit Rapport geen communicatie zoude moeten worden gegeven aan de Repraïfentanten van het Franfche Volk.

Sont comparue anjonrd'hui 9 Mars 1795 par devant Ie Committé Militaire de la Hollande, Michel Jubin , Caporal, & Jean Poutard, Volontair au fervice de la République Francaife, qui ont declaré conjointement, que le douze ou treize Ventofe, fans qu'ils fe rapellent neanmoins le jour, precis ils ont été de Garde au pofte No.

3. que