Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 48o )

N a dat de Prajfident zijn Prajfidium had uedergelegt, heeft de Vergadering met allen aandrang en nadruk gein- , fteerd op zijne continuatie voor deeze reize, met bijvoeging, dat om het zelve zo veel mogelijk te faciliteeren, aan hem zoude worden toegevoegd een Vice-Praefes en dat na dien tijd op zijne verdere continuatie niet meer zoude worden aangedrongen; waar na de Prajfident zig die keuze op den voorfz. voet heeft laten welgevallen, onder beding niet te min, dat daar de tijd van de aanftelling der Municipaliteit van Rotterdam, waar toe hij Prajfident behoort, en van welke ftad hij nevens andere afgezonden is ter deezer Vergadering, op woensdag over agt dagen ftaat te expireeren, het hem vrij zal ftaan, het Prajfidium neder te leggen; ingevolge waar van den Burger Loncq bij acclamatie tot Vice-Prajfes verkoren zijnde, die Post aangenomen heefc met de volgende Aanfpraak.

Burger-Reprefentanten !

as ik immer gevoelig getroffen, het is in dit ogenblik, waar in uwe, voor mij zo vereerende keuze, mij nevens den uitmuntenden Paulus aan het hoofd uwer Vergadering plaatst, het is geen laage vleijerij voor hem, geen afgebedelde loffpraak voor mij zelve, wanneer ik zegge, dat ik niet bij hem te noemen ben. Gij kent zijne verdienden en maakt u een te vergrootend

denkbeeld van de mijnen in een opzicht echter

evenaare ik hein — dat is in Vaderlandsliefde, om hier aan te voldoen, zal ik alle mijne krachten verder infpannen, zelfs met opoffering van veelen mijner aardfche genoegens.

an 's gelijken hebben de beide Secretarisfen Spoors en Wifelius, op inftantelijk verzoek der Vergadering, zich nog voor veertien dagen laaten continueeren.

O p het geproponeerde ter Vergadering, is na voorgaande deliberatie goedgevonden, de Gedeputeerden dezer Provincie ter Generaliteit bij deze te gelasten, om, op dat men zonder tijdverzuim van den Staat der Marine zou kunnen geinformeerd zijn, de Burgers Hendrik Aenea, lid deezer Vergadering, Samuel Story en Èngelbertus Lucas, Kapiteins ter Zee, mitsgaders Pieter C/a. vemans, conftructeur, te committeeren, om zich naar de Zeehavens deezer Landen te begeeven, ten einde alle de LI Oor-

Prafidie en en ficePrafes,

De Secretaris* fen ook nog veer. tien dagen gecontinueerd.

InfpeBie van 's Lands Schei pen.

Sluiten