Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n

VOORREDEN.

niet dngelyks onderhoud, de ondervinding die daar verfcheide Lieden van gehad hebten, maakt da: dit meede geen betoog noodig heeft, onderrusfen is men door behulp van meetkundige zoo ver gekomen, dat men tot alk bewerking-en der Stuur.nans Konst zaer gemakkelyke tafels- heeft zamengefteld, een naauwkeurige volging daar van, field alle Lieden in ftaat, om zonder eenige kennis van Geometrie alle die bereekeningen te doen die 'er toe het door Zee brengen van een Schip nodig zyn.

a. De kennis van Kusten en Haoens, deeze word door eigen ondervinding ten deelc;, verkregen, dog allermeest door de Zeeboeken te raad-pleegen, en de Kaarten. Dezelve dik wils in te kyken om de Kust die men. waarfchynlyk eerst zal zien in zyne gedagten te prenten ,■ de Reisbefchryvingen van voorname Reizibers, gelyk in onzé Tyd de Engelfche Zee Cap'tein Cook, (die maf regt voor de kundigfte Zeeman doorgaat die 'ei ooit geweest ïs J) die van de Heer Verdun de 1$ Crenne, in de Spaanfe Zee en We_t-Indien en in de Noordzee,- als meede die van de Heer DeFleu* rieux ~n meer anderen zyn onontbeerelyk voor hun 'die dee:e lak zig eigen willen maken.

3. De kennis tv.» Stioom n en Winden die op verfihiilendï plnatfei n lyden bevonden te zynt dit verkrygt men op dezelve wyze als van de evea voorgaande gezegt is.

4<

Sluiten